và cuộc hành trình bản thân nó chính là nhà. – Matsuo Basho

Back to top button