Không phải ai lang thang cũng là đi lạc. – J. R. R. Tolkie

Back to top button